powrót

REGULAMIN
korzystania z usług Agencji Foto Gość świadczonych klientom indywidualnym


Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług, polegających na udzieleniu przez Agencję licencji pozwalającej na niekomercyjne wykorzystanie Zdjęć objętych ofertą Agencji.


Definicje

2. Ustala się następujące definicje użytych w niniejszym Regulaminie terminów:

a) AGENCJA – Instytut Gość Media, Katowice, ul.Wita Stwosza 11, którego wewnętrzną jednostką organizacyjną zajmującą się udostępnianiem Zdjęć na podstawie niniejszego Regulaminu jest Agencja Foto Gość;

b) KLIENT – osoba fizyczna, która nabywa usługi świadczone przez Agencję na podstawie Regulaminu na użytek osobisty, w celach niekomercyjnych i niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą;

c) REGULAMIN – niniejszy Regulamin korzystania z usług świadczonych przez Agencję Foto Gość dla klientów indywidualnych;

d) ZDJĘCIE – fotografia objęta ofertą Agencji na zasadach określonych w Regulaminie;

e) CENNIK – wysokość wynagrodzenia za usługi świadczone przez Agencję, zamieszczony na stronie: http://foto.gosc.pl/cennik.

f) ARCHIWUM – zbiór Zdjęć znajdujący się w serwisie foto.gosc.pl.


Konto Klienta

3. Realizacja usług wymaga utworzenia indywidualnego konta w portalu wiara.pl i zalogowania się przez Klienta w serwisie foto.gosc.pl. Logowanie następuje przez login Klienta, jego hasło.

4. Poprzez utworzenie konta i zalogowanie Klient wyraża zgodę na:
- postanowienia Regulaminu;
- stosowanie wobec niego aktualnego każdorazowo Cennika Zdjęć;
- wykorzystanie Zdjęć wyłącznie w zakresie objętym udzieloną mu Licencją.

5. Wszelkie operacje dokonywane za pośrednictwem konta jednoznacznie identyfikują Klienta.

6. W serwisie zapisywana jest statystyka pobrań Zdjęć.

7. Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia dostępu do konta w sposób wykluczający wykorzystanie go przez osoby niepowołane. W przypadku stwierdzenia korzystania z konta przez takie osoby, Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym Agencji.

8. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Konta w celach innych niż korzystanie z usług objętych Regulaminem.


Realizacja usług

9. Klient może pobrać przez Internet Zdjęcia z Archiwum celem ich wykorzystania na warunkach określonych w Regulaminie.

10. Zbiór zdjęć dostępnych dla Klientów w celu wykorzystania na warunkach określonych w Regulaminie znajduje się Archiwum.

11. Za pobrane Zdjęcia, Klient dokonuje zapłaty w systemie mikropłatności. Po ich dokonaniu nie przewiduje się możliwości zwrotu tych płatności, wobec czego Klient powinien dokonywać wyboru Zdjęć w sposób rozważny.

12. Ustalając wynagrodzenie należne Agencji od Klienta bierze się pod uwagę Cennik aktualny w chwili pobrania Zdjęcia.

13. Wysokość wynagrodzenia za usługi dotyczące Zdjęć o wyjątkowym znaczeniu ustalana jest przez Agencję indywidualnie.

14. Umowę pomiędzy Klientem i Agencją na usługę objętą Regulaminem uważa się za zawartą z chwilą łącznego spełnienia przez niego następujących warunków:
- uzyskania konta i zalogowania się zgodnie z pkt 3;
- zaakceptowania Regulaminu zgodnie z pkt 4;
- dokonania płatności za Zdjęcie (usługę) zgodnie z Cennikiem;
- pobrania Zdjęcia.


Licencja

15. Zawartość Archiwum stanowią Zdjęcia archiwalne Agencji, do których Agencja posiada autorskie prawa majątkowe w zakresie niezbędnym dla udostępniania ich Klientom na zasadach określonych w Regulaminie.

16. Korzystając z usług świadczonych przez Agencję, Klient uzyskuje z chwilą dokonania przewidzianej Cennikiem opłaty, niewyłączną licencję na używanie i wykorzystanie pobranych z Archiwum Zdjęć w następujący sposób:
Klient może pobrać Zdjęcie wyłącznie na użytek osobisty, w tym na użytek swoich profilów i stron internetowych, pod warunkiem, że mają one charakter niekomercyjny. W wypadku zamiaru wykorzystania Zdjęć do innych celów, Klient powinien uzyskać pisemną akceptację Agencji lub zarejestrować się jako użytkownik komercyjny i dokonać opłaty zgodnej z odpowiednim Cennikiem.


Inne zasady dotyczące zdjęć

17. Nabycie przez Klienta licencji do Zdjęcia nie oznacza zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby (osób) na Zdjęciu tym uwidocznionej. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o ile jest ono wymagane przepisami prawa. Agencja nie ponosi w takim wypadku odpowiedzialności za rozpowszechnianie wizerunku przez Klienta zarówno wobec niego, jak i osoby (osób), której wizerunek bezprawnie rozpowszechniono.

18. W wypadku publikowania Zdjęcia przez Klienta jest on zobowiązany podpisać je w następujący sposób: imię, nazwisko fotografa/Foto Gość.
W wypadku nie wykonania w/w obowiązku, Agencja może domagać się dodatkowej opłaty w wysokości 50% opłaty przewidzianej za dane Zdjęcie przez Cennik.

19. Klient nabywa prawo wykorzystania zdjęcia w celu, w jakim je pobrał i w zakresie zgodnym z punktem 15 i 16 oraz Cennikiem. Nie oznacza to przeniesienia autorskich praw majątkowych do Zdjęcia na Klienta, gdyż wymaga to zawarcia odrębnej umowy.

20. Za bezprawne opublikowanie zdjęcia znajdującego się w Archiwum lub wykorzystanie go w sposób sprzeczny z Regulaminem i licencją, Agencja może domagać się kary umownej w wysokości 20-krotności opłaty przewidzianej za dane Zdjęcie przez Cennik.


Postanowienia końcowe

21. Naruszenie przez Użytkownika zasad Regulaminu uprawnia Agencję do pozbawienia go dostępu do Archiwum i/lub dochodzenia odszkodowania zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

22. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.

23. Ewentualne spory związane z realizacją usług objętych Regulaminem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Agencji

  powrót