REGULAMIN
korzystania ze zdjęć Instytutu Gość Media


§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym „Regulaminie korzystania ze zdjęć Instytutu Gość Media" mają następujące znaczenie:

1. IGM - Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), nr NIP 954-275-10-90, używający także w zakresie umów dotyczących zdjęć skróconej nazwy Foto Gość.

2. Archiwum – baza zdjęć zamieszczona na w Serwisie foto.gosc.pl

3. Cennik – dokument zawierający informację o parametrach technicznych oferowanych Zdjęć i ich rozmiarze, z zestawieniem aktualnych opłat licencyjnych, dostępny pod adresem www: https://foto.gosc.pl/cennik

4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę z IGM

5. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksy cywilnego

6. Serwis foto.gosc.pl - serwis internetowy w domenie foto.gosc.pl, należący do IGM

7. Portal wiara.pl - serwis internetowy w domenie wiara.pl, należący do IGM

8. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania ze zdjęć Instytutu Gość Media

9. Umowa – umowa, której przedmiotem jest udzielenie licencji na korzystanie ze Zdjęć zawierana między IGM a Klientem

10. Zdjęcie – fotografia w formie cyfrowej zamieszczona w Archiwum, objęta asortymentem IGM


§2 Postanowienia ogólne i wymagania techniczne

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady udzielenia licencji na korzystanie przez Klientów ze Zdjęć, a także zasady zawarcia Umowy i dostarczania objętych Umową Zdjęć, za pośrednictwem Serwisu foto.gosc.pl.

3. Klient zobowiązuje sią do przestrzegania postanowień Umowy oraz Regulaminu.

4. IGM świadczy na rzecz Klienta także usługę elektroniczną prowadzenia konta w Portalu Wiara.pl, której szczegółowe zasady określone są w odrębnym Regulaminie.

5. Do korzystania z Serwisu foto.gosc.pl, w tym zawierania Umowy i dostarczania Zdjęć za jego pośrednictwem, wymagane jest:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,

b) aktualna wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript,

c) posiadanie konta w Portalu Wiara.pl.


§3 Zawarcie umowy i opłaty

1. Zawarcie Umowy następuje w szczególności za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez IGM.

2. Zawarcie Umowy za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez IGM wymaga:
a) wcześniejszego zalogowania się w Portalu Wiara.pl,
b) wyboru Zdjęcia i jego rozmiaru,
c) wyboru ikony „Do koszyka”,
d) wyboru rodzaju licencji,
e) akceptacji Regulaminu i podania innych danych wymaganych przez IGM,
f) wyboru ikony „Zapłać”.

3. Niezwłocznie po zakończeniu procedury, o której mowa w ust. 2 IGM przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem zawarcia umowy lub dokonuje zamieszczenia informacji o transakcji na koncie w Portalu Wiara.pl.

4. Udzielenie licencji jest odpłatne, a opłata licencyjna wskazana jest obok danego Zdjęcia.

5. Klient dokonuje płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24, w formach i na zasadach określonych przez administratora tego systemu – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, o których szczegółowa informacja dostępna jest pod adresem internetowym www.przelewy24.pl. Jeśli zawarcie Umowy następuje za pośrednictwem innych niż formularz elektroniczny środków porozumiewania się na odległość Klient może dokonać płatności także przelewem tradycyjnym.

6. IGM zastrzega sobie uprawnienie do wprowadzenia także innych sposobów płatności, o których Klient zostanie powiadomiony przed zakończeniem procedury, o której mowa w ust. 2.

7. Po dokonaniu przelewu i zatwierdzeniu transakcji, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od zatwierdzenia transakcji, Klient może nieodpłatnie pobrać Zdjęcie za pośrednictwem konta w Portalu Wiara.pl.

8. Do każdego Zdjęcia wystawiany jest paragon fiskalny, a w razie wypełnienia stosownego formularza podczas procedury składania zamówienia - faktura VAT. Paragon możliwy jest do odbioru w siedzibie IGM, a faktura VAT wysyłana jest pocztą e-mail.

9. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail lub zamieszczenie informacji o transakcji na koncie w Portalu Wiara.pl, o których mowa w ust. 3 powyżej.


§ 4 Licencja i sposób korzystania ze zdjęć

1. IGM przysługują autorskie prawa majątkowe do Zdjęć.

2. Klient uprawniony jest do korzystania ze Zdjęć w zakresie określonym przez wybraną przez siebie licencję:
a) dla celów niekomercyjnych,
b) dla celów komercyjnych,

3. Klient będący kościelną osobą prawną, poza licencjami, o których mowa w ust. 2 może ponadto wybrać licencję dla celów kultu religijnego.

4. W ramach danej licencji Klient, za opłatą licencyjną, uzyskuje niewyłączne, nieprzenoszalne, nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do korzystania ze Zdjęcia objętego Umową w zakresie i na polach eksploatacji określonych w Regulaminie.

5. W ramach licencji dla celów niekomercyjnych Klient, uzyskuje prawo do niekomercyjnego (w celach informacyjnych i ilustracyjnych, nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową lub inną działalnością zarobkową) korzystania ze Zdjęć na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania Zdjęć – utrwalania na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach cyfrowych oraz na serwerach chmurowych,
b) w zakresie rozpowszechniania Zdjęć - publiczne udostępnianie Zdjęć w mediach społecznościowych Klienta (np. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, TikTok itp) oraz stronie internetowej Klienta.

6. W ramach licencji dla celów komercyjnych Klient uzyskuje prawo do korzystania ze Zdjęć pobranych z Archiwum w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, zawodową lub inną działalnością zarobkową, w szczególności w celu promocji i reklamy tej działalności, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalania na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach analogowych i cyfrowych oraz na serwerach chmurowych,
b) w zakresie rozpowszechniania Zdjęć - publikowanie, prezentowanie, nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie utrwaleń Zdjęć:
- za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, TikTok),
- na stronie internetowej, w tym blogu,
- poprzez wysyłkę newslettera oraz działania typu landing page,
- przy wykorzystaniu technik reklamowych, w tym sieci reklamowej Google,
- lub w inny sposób powodujący, że każdy może mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

7. W ramach licencji dla celów kultu religijnego kościelna osoba prawna uzyskuje prawo do dokonywanego w celach kultu religijnym korzystania ze Zdjęć w celu publikacji internetowych na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania Zdjęć – utrwalania na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach cyfrowych oraz na serwerach chmurowych,
b) w zakresie rozpowszechniania Zdjęć - publiczne udostępnianie Zdjęć w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, TikTok) oraz na stronach internetowych.

8. Klient nie jest uprawniony do wykonywania praw zależnych wobec Zdjęć, bez wyraźnej zgody IGM, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Klient jest uprawniony do dokonywania modyfikacji Zdjęcia, nie wykraczających poza drobne retusze i nieznaczne kadrowanie, jak również do korzystania tak stworzonymi modyfikacjami w zakresie i na polach eksploatacji takich jak w przypadku Zdjęcia objętego licencją.

10. Zakazane jest korzystanie ze Zdjęć lub dokonywanie ich modyfikacji w sposób godzący w dobre imię Kościoła Rzymskokatolickiego lub sprzeczny z jego nauczaniem albo etyką chrześcijańską lub naruszający inne wartości propagowane przez IGM, a także w sposób naruszający dobra osobiste osób i instytucji uwiecznionych na fotografiach. W szczególności wyłączone jest prawo do zamieszczania Zdjęć lub ich modyfikacji w publikacjach o charakterze pornograficznym, erotycznym, satyrycznym, prześmiewczym, czy ironicznym, a także prawo modyfikowania Zdjęć w sposób negatywny zniekształcający przedstawione w nich treści.

11. Licencja zostaje udzielona na jednorazowe wykorzystanie. W celu ponownego skorzystania ze Zdjęcia, w tym na innym polu eksploatacji, Klient zobowiązany jest do jego ponownego zakupu.

12. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony.

13. Klient nie posiada prawa do udzielania dalszej licencji (sublicencji).

14. Licencja nie daje uprawnienia do rozpowszechniania pliku, w którym zapisane jest Zdjęcie. Po dokonaniu rozpowszechnienia Zdjęcia Klient zobowiązany jest do usunięcia pliku ze Zdjęciem i innych utrwaleń Zdjęcia ze wszystkich nośników.

15. Klient zobowiązany jest podpisać Zdjęcie w miejscu i w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez podanie imienia i nazwiska fotografa IGM, będącego jego autorem wraz z przełamaniem wskazującym źródło tj. Foto Gość.

16. Klient przyjmuje do wiadomości, że IGM udziela wyłącznie licencji i nie jest odpowiedzialne za uzyskanie zgód osób trzecich, w szczególności zgody na rozpowszechnianie wizerunku, znaków towarowych lub wzorów użytkowych. W przypadkach gdy sposób korzystania ze Zdjęcia uzasadnia uzyskanie stosownych zgód, Klient może korzystać ze Zdjęć w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty, po uzyskaniu takich zgód we własnym zakresie, a także ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w przypadku braku takich zgód.


§ 5 Odpowiedzialność za naruszenie licencji

1. Korzystanie ze Zdjęć lub ich rozpowszechnianie, bez licencji lub w zakresie wykraczającym poza licencję, o której mowa w § 4 lub wyjątki zawarte w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez zgody IGM jest zabronione.

2. Za każde nie wykonanie obowiązku w zakresie podpisania Zdjęcia, o którym mowa w § 4 ust. 15, IGM może domagać się dodatkowej opłaty w wysokości 50% opłaty licencyjnej przewidzianej za korzystanie z danego Zdjęcia przez Cennik. Postanowienie takie nie wyłącza prawa dochodzenia dalszych roszczeń od Klienta, opartych na przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Klient zobowiązany jest do wykorzystania pobranego Zdjęcia (zdjęć) tylko i wyłącznie w celach związanych z własną działalnością, bez prawa przeniesienia uprawnień z licencji na inne podmioty. Wykorzystanie Zdjęcia (zdjęć) w inny sposób wymaga każdorazowo pisemnej akceptacji przez Agencję.

3. Za każde korzystanie ze Zdjęcia lub jego rozpowszechnianie bez licencji lub w sposób wykraczający poza licencję, IGM może domagać się kary umownej w wysokości 2-krotności opłaty licencyjnej za wykorzystanie danego Zdjęcie do celów komercyjnych, przewidzianej przez Cennik. Postanowienie takie nie wyłącza prawa dochodzenia dalszych roszczeń od Klienta przewyższających karę umowną, opartych na przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


§ 6 Odpowiedzialność IGM i postępowanie reklamacyjne

1. IGM nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony dóbr osobistych, praw autorskich, praw własności przemysłowej lub zwalczania nieuczciwej konkurencji, powstałych w związku z wykonywaniem praw zależnych wobec Zdjęcia, zwłaszcza jego modyfikacją przez Klienta, a także powstałych związku z kontekstem, w którym Zdjęcie zostało użyte przez Klienta. Odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Klient.

2. Odpowiedzialność IGM wobec Klienta nie będącego Konsumentem jest ograniczenia do wysokości uiszczonych opłat licencyjnych.
W wypadku nie wykonania w/w obowiązku, Agencja może domagać się dodatkowej opłaty w wysokości 50% opłaty przewidzianej za dane Zdjęcie przez Cennik.

3. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby IGM lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@igomedia.pl, z zastrzeżeniem reklamacji dotyczących płatności, które należy zgłaszać bezpośrednio do administratora systemy płatności.

4. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację oraz opis okoliczności będącej podstawą reklamacji.

5. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez IGM.

6. W przypadku gdy reklamacja będzie zasadna, IGM według wyboru Klienta albo umożliwi ponownie pobranie Zdjęcia albo dokona zwrotu odpowiednio całości lub części uiszczonej opłaty. Żądanie zwrotu całości opłaty stanowiło będzie oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz skutkowało będzie utratą uprawnień do dalszego korzystania ze Zdjęcia.

7. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których szczegółowe informacje dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8. IGM informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich między konsumentami i przedsiębiorcami (unijna platforma ODR).

9. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przyznanych Klientowi będącemu konsumentem przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

10. Postanowienie ust. 9 ma odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


§7 Zakończenie umowy

1. IGM może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta warunków Regulaminu, w szczególności warunków licencji lub w przypadku braku dokonania opłaty licencyjnej.

2. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny, co spowoduje konsekwencje określone w pouczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia, bez podania przyczyny, od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na trwałym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez IGM o utracie prawa odstąpienia od umowy, o czym Użytkownik jest informowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

4. Postanowienia ust. 2-3 mają odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej, Klient jest zobowiązany do zaprzestania korzystania ze Zdjęć w zakresie których doszło do naruszenia Regulaminu lub odstąpienia, w tym do usunięcia wszelkich ich utrwaleń.


§8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania pod adresem internetowym https://foto.gosc.pl/regulamin oraz dotyczy umów zawartych po jego wejściu w życie.

2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie dla ochrony Zdjęć znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.